NI Day 2015

ทางทีมงาน Thaieasyelec ได้เข้าร่วมงาน NI Day 2015 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยในปีนี้ได้มีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมาก และทางเราได้มีการจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์และตัวอย่างการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ National Instrument ไว้ด้วย ซึ่งภายในจุดแสดงผลงานของเราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการแสดงผลงานครั้งนี้ด้วย