ThaiEasyElec เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้ myRIO เพื่อให้ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน

งานโครงการค่ายวิชาชีพหุ่นยนต์นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558