Line Conveyor

Line Conveyor คือชุดทดลองเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับการเรียนรู้การทดลองด้านระบบสมองกลฝังตัว การเรียนรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การสื่อสารแบบอนุกรม การใช้งานเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ และด้านการควบคุมการทำงานของระบบ 

เรียนรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

•         เรียนรู้ด้านการตรวจจับวัตถุด้วยกล้อง

•         เรียนรู้การใช้งานเซ็นเซอร์ชนิด RFID, Optical Sensor, Photo Sensor

•         เรียนรู้การใช้งานรูปแบบการสื่อสารพอร์ตอนุกรมตามมาตรฐาน RS-232, RS-485

•         เรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์ได้

•         เรียนรู้และพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Windows CE

•         เรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่าง Arduino กับ LabVIEW

 

ด้าน Hardware เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาโครงสร้างและระบบการทำงานของสายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หลักการทำงานของโครงสร้างแต่ละส่วน และได้เรียนรู้หลักการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  ซึ่งชุดทดลองนี้มาพร้อมคู่มือการใช้งานและอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละส่วนโดยละเอียดรวมไปถึงวิธีการตั้งค่าก่อนการใช้งาน

ด้าน Microcontroller เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานจนถึงการพัฒนาในการทำชิ้นงานต่างๆ ซึ่ง LineConveyor มาพร้อมกับคู่มือการทดลองและตัวอย่างโค้ดโปรแกรม พร้อมทั้งอธิบายการทำงานของฟังก์ชั่นต่างๆ รวมไปถึงการต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกด้วย

ด้าน Connectivity ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ เช่นการสื่อสารแบบอนุกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือสั่งงาน Inverter RS-485 RS-232สื่อสารกันระหว่าคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ เช่นการสื่อสารการกับเซ็นเซอร์ต่างๆ Optical Sensor Photo Sensor RFID รวมไปถึงรูปแบบโปโตคลอในการสื่อสารซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้รูปแบบโปโตคลอในการสื่อสารอย่างเช่น Modbus และโปโตคลออื่นๆอีกด้วย